WINACTIE Super Friday op circuit Zandvoort

Hoe kun je meedoen? Simpel! Post een foto of video van jou op Facebook / Instagram / TikTok met een Pouw Vervoer bus/touringcar. Het logo van Pouw Vervoer moet zichtbaar zijn. Het meeste kans maak je met een video, waar je wat leuks vertelt over de Pouw Vervoer bus, of samen met de chauffeur voor de bus, of een geinige video samen met vrienden vriendinnen die in de Pouw bus stappen. Kortom: Leef je uit, als jij er maar op staat, want jij gaat misschien wel mee naar Zandvoort!  Onderstaande foto is een voorbeeld!

selfie voor busSPELVOORWAARDEN

Algemeen
Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WINACTIE Super Friday op circuit Zandvoort' (hierna verder te noemen:
de ‘Actie’) van Pouw Vervoer Groep, gevestigd aan de Hagenweg 3c, 4131 LX in Vianen (hierna verder te noemen ‘Pouw Vervoer’).

Voorwaarden voor deelname

  • Deelname aan de Actie is open voor alle natuurlijke personen met een vaste verblijfplaats in Nederland.
  • Pouw Vervoer stelt aan minderjarigen de voorwaarde dat zijn of haar ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
  • Medewerkers van Pouw Vervoer of dochtermaatschappijen en partijen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie zijn uitgesloten van deelname. Ook partners of familie van deze medewerkers behoren hiertoe.
  • Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden.

Actieopzet
De actieperiode loopt van vrijdag 11 augustus 2023 12.00 uur t/m 23 augustus 2023 14.00 uur.

Vanaf vrijdag 11 augustus kunnen deelnemers een Facebook of Instagram bericht of een reactie plaatsen in de vorm van een foto of video van het deelnemende persoon voor een (stilstaande) Pouw Vervoer bus/touringcar. Het logo van Pouw Vervoer dient zichtbaar te zijn. De gemaakte content dient recent te zijn, na 1 juli 2023. Hiermee maakt 3 x 1 persoon kans op twee super Friday corporate lounge kaarten. 

Prijzen
Tijdens deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven:
3x2 Corporate lounge tickets voor de Super Fridayop Zandvoort op vrijdag 25 augustus 2023. Exclusief vervoer van en naar het circuit. De kaarten hebben een waarde van €375,-- per stuk.
Winnaars bekijken de F1 vrije training, kwalificatie F2 & F3 en Porsche supercup vanaf de tribune; VIP main grandstand / overdekt - tegenover de pitstraat/start-finish.

De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Pouw Vervoer. Dit wil zeggen dat winnaars niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen.

Bekendmaking winnaars
Winnaars krijgen op woensdag 23 augustus 2023 rond 15.00 uur via Facebook/Instagram bericht over de gewonnen prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De tickets worden op naam van de winnaar via mail toegezonden.

Pouw Vervoer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een winnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een winnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen.

Ingezonden materiaal
Indien de Actie met zich meebrengt dat je een verhaal, idee, foto, afbeelding, video- en/of geluidsfragmenten of andere content (hierna: ‘Ingezonden Materiaal’) moet inzenden, verklaar je dat deze materialen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen en niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen (kunnen) zijn. Wij hebben het recht om Ingezonden Materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (wij vermoeden dat) dit het geval is. Pouw Vervoer wordt door jou gevrijwaard voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms-)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Door het insturen, plaatsen of uploaden van het Ingezonden Materiaal worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij jou berusten - overgedragen aan Pouw Vervoer, zonder dat Pouw Vervoer daarvoor aan een vergoeding verschuldigd is. Je erkent dat de overdracht inhoudt dat Pouw Vervoer het Ingezonden Materiaal in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium, wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. Je garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht. Indien en voor zover een volledige overdracht van een recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, verleen je door de terbeschikkingstelling van het Ingezonden Materiaal aan Pouw Vervoer een exclusieve, wereldwijde en onbeperkte licentie met het recht op sub licentie om het Ingezonden Materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder websites, social media, radio en televisie.

Je doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Je erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat Pouw Vervoer het recht heeft om het Ingezonden Materiaal naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.

Publiciteit en promotionele activiteiten
Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan redelijke, gerelateerde publiciteit voor promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Pouw Vervoer hebben geen recht op een (financiële) vergoeding.

Persoonsgegevens en privacy
Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Pouw Vervoer kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

De persoonsgegevens die je in het kader van de Actie aan Pouw Vervoer verstrekt, worden door Pouw Vervoer uitsluitend gebruikt voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

De in verband met de Actie aan Pouw Vervoer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De (persoons-)gegevens worden door Pouw Vervoer verwerkt met inachtneming van de https://www.pouwvervoer.nl/privacy-statement

Aansprakelijkheid
Pouw Vervoer en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Pouw Vervoer.

Pouw Vervoer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Pouw Vervoer draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Pouw Vervoer is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit het vastleggen van beeldmateriaal in wat voor hoedanigheid.
Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Pouw Vervoer is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Overige bepalingen

Vianen, 9 augustus 2023